Vedtægter for Haderslev Bueskyttelaug.

 • 1 FORENINGENS NAVN.

Foreningens navn er, Haderslev Bueskyttelaug (HBL) og har hjemsted i Haderslev Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende kasseres adresse.

 

 • 2 LAUGETS FORMÅL.

Lauget har til formål at samle bueskytter fra Haderslev og omegn, for i fællesskab at fremme sporten: ved ugentlige træningstimer, samt ved uddannelse af ungdommen i sporten.

Det er endvidere laugets formål med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben at fremme interesse og udvikle medejerskab og medansvar i foreningen.

 

 • 3 MEDLEMSKAB AF BUESKYTTEUNIONEN.

HBL er medlem af ”Jyllands Bueskytteunion” (JBSU) under ”Dansk Bueskytteforbund” (DBSF), som er medlem af ”Dansk Idrætsforbund”(DIF) og ”Federation Internationale de Tir á l’arc” (FITA). HBL er desuden medlem af Haderslev Samvirkende Idrætsforeninger (HSI). Som følge deraf er HBL underlagt disse unioners, forbunds og foreningers love og vedtægter.

 

 • 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver kvinde eller mand iflg. Forbundets love. For unge under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

Medlemmerne opdeles i følgende grupper, som bestemmer kontingentstørrelsen:

                      Juniorer         0-18 år

                      Seniorer          18-60 år

                      Rentere       >60 år

Bestyrelsen har myndighed til i enkelte tilfælde, midlertidigt og på særlige fastsatte betingelser, at give ikke-medlemmer adgang til bueskydning på laugets baner.

Æresmedlem.

Bestyrelsen kan give et medlem status af Æresmedlem, dette gøres hvis man i bestyrelsen vurdere at denne har gjort en særlig indsats. Et Æresmedlemsskab betyder at klubben betaler vedkommendes kontingent. Et Æresmedlemsskab vurderes af bestyrelsen en gang årligt.

 

 • KONTINGENT.

Laugets kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer og helårligt forud for passive medlemmer.

Per 31. december skal alle kontingenter være betalt. Kontingentrestance per 31.december medfører rykkergebyr á 50,00 kr. et medlem kan ikke deltage i laugets aktiviteter, hvis pågældende medlem er i kontingents restance.

Man har 3 prøvemåneder før en egentlig indmeldelses i klubben. I denne periode kan ma låne klubbens buer kvit og frit. når man så melder sig ind i klubben, skal man betale 20 kr., pr. gang for lån af bue og pil, hvis man ikke ønsker sit eget udstyr.

Per. 1 januar 2014 er bestyrelsen blevet enige om at indføre et indmeldelsesgebyr på 50 kr. til dækning af de administrative udgifter ved indmeldelse. Beløbet refunderes ikke. Alle der er indmeldt før 1. januar 2014, vil ikke blive opkrævet beløbet, med mindre man har udmeldt sig og genindmelder sig.

Aktive medlemmer, som på grund af bortrejse i mindst 6 måneder eller som på grund af værnepligt eller lignende, er forhindret i at deltage i skydningen, kan ved betaling af passivt kontingent forud, beholde deres medlemskab. Taler særlige omstændigheder derfor, kan bestyrelsen midlertidigt fritage medlemmer for kontingent.

 

 • 6 UDMELDELSE/EKSKLUSION.

Udmeldelse skal ske skriftligt til laugets kasserer, med mindst 14 dags varsel til den 1. i en måned. Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet har betalt sit kontingent frem til den dag udmeldelsen træder i kraft. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for 1 år, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet med 8 dages varsel og dette kan først på ny blive medlem, når gælden er blevet betalt.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der i eller uden for lauget skønnes at have udvist usportslig optræden eller misbrugt bueskydningen.

Der gives med anbefalet skrivelse 14 dages frist til at indanke sagen til bestyrelsen. Endelig kan det ekskluderede medlem fordre spørgsmålet om eksklusion prøvet ved den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 • 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indvarsles skriftligt 14 dage før til samtlige medlemmer, med vedlagt dagsorden.

Eventuelle forslag, der ønskes forelagt ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stemmeret ved generalforsamlingen har, ethvert aktivt medlem der er fyldt 18 år eller 1 forældre/værge for et aktivt medlem under 18 år. Det aktive medlem skal have været medlem af lauget de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen og ikke være i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyerlsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Det på generalforsamlingen passerede føres til protokol.

 

 • DAGSORDEN.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1)      Valg af dirigent.

2)      Bestyrelsens beretning, fremlæggelse af protokollen.

3)      Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

4)      Behandling af evt. indkomne forslag.

5)      Behandling af budget for det kommende år.

6)      Fastsættelse af kontingent.

7)      Valg til bestyrelsen.

8)      Eventuelt.

 

 • 9 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer: formand (alder mindst 20 år), kasser, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant (begge mindst 18 år)

Opstillingsberettigede til bestyrelsen er aktive medlemmer eller 1 forældre/værge for et aktivt medlem under 18 år.

Formand, 2. bestyrelsesmedlemmer, 2. suppleant og revisor vælges hvert andet år, i ulige år. Kasser, 1. bestyrelsesmedlem, 1. suppleant og revisor suppleant vælges hvert år, i lige år.

I tilfælde af udtrædelse af bestyrelsen i utide indtræder 1 suppleant øjeblikkeligt.

Formand og kasser vælges direkte på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv, ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og administrerer i øvrigt laugets anliggender på bedste måde. Formanden indkalder alle møder – såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Kassereren fører laugets regnskab, der løber fra 1. januar til 31. december samt sørger for opkrævning af kontingent.

 

 • 10 REVISION AF REGNSKABET.

Revisoren skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisor og revisorsuppleant har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

 • 11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Der kan også indkaldes, når mindst 1/3 af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, med oplysning om hvilket emne der ønskes behandlet; og i dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7 og §8.

 

 • 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Ændring af nærværende vedtægt, kræver at stemmeberettiget medlemmer på Generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for.

 

 • 13 LAUGETS OPLØSNING.

Beslutning om laugets opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For ar denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede og for at forslaget kan vedtages, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer for. Opnås sådan en majoritet på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, skal der indkaldes til en ny generalforsamling (efter §11). Her kan der da træffes beslutning, med ovennævnte stemmeflertal, uden hensyntagen til de fremmødtes antal.  I tilfælde af laugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsformål, fortrinsvis til bueskyttesporten i Haderslev Kommune. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes beslutning om, hvorledes laugets formue skal fordeles.

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 

Tilmeld dig her for, at modtage klubbens nyhedsbrev.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage en kvittering på tilmelding. Modtager du ikke denne, så tjek uønsket mail.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 

Tilmeld dig her for, at modtage klubbens nyhedsbrev.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage en kvittering på tilmelding. Modtager du ikke denne, så tjek uønsket mail.

X
X